Elektrotehnika i elektronika

Faculty

Dodiplomski program za inžinjere elektrotehnike na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu (IUS) ima za cilj da obrazuje studente sa odličnim znanjem iz primijenjenih nauka, primarno elektronike, teorije kontrole i elektromagnetizma, kao i da ih obuče da dizajniraju, analiziraju, optimiziraju i upravljaju električnim sistemima.

Naš program pruža široko bazirano inžinjersko obrazovanje sa mogućnostima specijalizacije, samoobuke i razvoja. Kako bi se to ostvarilo, u obrazovanje su, pored programskih predmeta, uključene i osnove ekonomije, menadžmenta i društvenih nauka. Naša filozofija je, ne samo obrazovati inžinjere, nego ih pripremiti za buduće vodeće uloge u industriji.

Mnoge praktične vježbe u stručnim predmetima uključuju praktični rad u laboratorijama, razvijanje vještina u programiranju i upotrebu kompjutera u inžinjerskoj praksi, kao i razvoj duha i afiniteta za timski rad i cjeloživotno učenje. Završni rad je uobičajeno povezan sa trenutnim istraživanjima na IUS-u i/ili se izvodi u saradnji sa kompanijama izvan IUS-a.

Mogućnosti zapošljavanja

Nivo automatizacije, potrebe za pojačanom telekomunikacionom infrastrukturom, uvođenje inteligentnih proizvoda i generalna težnja za maksimalnim stepenom finalizacije proizvoda modernih društava nameće sve veću potrebu za inžinjerima koji bi te proizvode osmišljavali, dizajnirali, proizvodili i održavali. Optimizacija, efektivizacija procesa i inovacija su ključni faktori konkurentnosti kompanija. Sve ovo čini da je i potražnja za inžinjerima, kako na nivou Bosne i Hercegovine, tako i na svjetskom tržištu rada, evidentno u stalnom porastu. Studij elektrotehnike i elektronike na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu daje i lokalno i globalno konkurentno obrazovanje i preduslove za industrijsku i akademsku karijeru. Studenti koji završe naš studij elektrotehnike i elektronike u BiH nalaze posao u privatnim firmama koje se bave projektovanjem i održavanjem sistema automatizacije, instrumentacije, u fabrikama kao stručno osoblje zaduženo za modernizaciju i usavršavanje proizvoda ili u javnim kompanijama, obično u polju telekomunikacija ili proizvodnje električne energije.