ČESTA PITANJA

1.Ko je osnivač IUS-a?

IUS je osnovala Fondacija za razvoj obrazovanja Sarajevo u cilju unaprjeđenja standarda visokoškolskog obrazovanja u BiH.

2.IUS nije privatni već je fondacijski univerzitet. Šta je razlika?

Osnivač privatnog univerziteta je fizičko ili pravno lice koje djeluje po principu poslovne firme sa ciljem stjecanje profita. Fondacijski univerzitet je neprofitna organizacija koja je potpomognuta donacijama.

3.Kolika je školarina na IUS-u?

4.Kako mogu dobiti stipendiju?

Testiranje za stipendiju se održava najmanje dva puta godišnje. Detaljniji pregled različitih vrsta stipendija se nalazi na slijedećem linku: https://www.ius.edu.ba/sites/default/files/pravilnik_o_dodjeli_stipendij...

5.Postoji li uzorak testa za stipendiju?

6.Šta će se desiti ako propustim testiranje za stipendiju?

Testiranje se održava najmanje dva puta godišnje tako da ako ste propustili prvo testiranje a bili ste registrirani za polaganje, možete pristupiti drugom testiranju.

7.Šta se dešava sa mojim ličnim podacima koje vam ostavim?

Vaši podaci se koriste isključivo kako bismo vas mogli kontaktirati u vezi testiranja za stipendiju, rezultata testiranja i procedure upisa na univerzitet.

8.Kako mogu ići na Erasmus+ razmjenu?

Na osnovu otvorenih poziva (konkursa) za studentsku razmjenu koje objavljuje Ured za međunarodnu saradnju IUS-a, a prema podacima o broju dostupnih grantova na partnerskim univerzitetima, studenti koji ispunjavaju uvjete konkursa se mogu prijaviti. Na osnovu kriterija utvrđenih u Pravilniku o učešću u programima studentske razmjene (https://www.ius.edu.ba/sites/default/files/book_of_rules_on_participatio...) najbolje rangirani studenti će biti odabrani.

9.Da li plaćam kada idem na razmjenu?

Student je dužan prije odlaska izmiriti svoju školarinu na IUS-u za semestar u kojem će biti na razmjeni. Tokom boravka na partnerskom univerzitetu putem Erasmus+ programa razmjene, studenti će dobivati grant (finansijsku podršku) u okvirnom iznosu od 800-850 Eura mjesečno kao i 275 Eura (jednokratno) za putne troškove. Studenti će od navedenog iznosa sami snositi troškove smještaja, hrane, putnog/zdravstvenog osiguranja, vize, puta i džeparca. Grant koji dodjeljuje partnerski univerzitet se obično isplaćuje studentu nakon dolaska na partnerski univerzitet (nekada i mjesec dana kasnije) tako da je neophodno da student posjeduje dovoljnu količinu novca za navedene troškove pri dolasku na razmjenu.

10.Da li je iznos moje stipendije promjenljiv i da li zavisi od akademskog uspjeha? Da li mogu izgubiti stipendiju?

Studentima IUS-a kojima se dodijeli stipendija, ista ostaje zagarantovana narednih 5 godina bez obzira na akademski uspjeh. Jedini izuzetak od navedenog je kod studenata sa 100% stipendijom koji su dužni održavati prosjek od najmanje 3.0 i više tokom studija kako bi zadržali 100% iznosa stipendija. U slučaju da prosjek padne ispod 3.0, navedenim studentima se reducira stipendija na 75%. Za više informacija molimo pogledajte Pravilnik: https://www.ius.edu.ba/sites/default/files/pravilnik_o_dodjeli_stipendij...

11.Da li mogu zalediti svoj studij?

Studenti imaju pravo da zalede svoj studij u trajanju od maksimalno jedne akademske godine uz predočenje validnog razloga za takvo djelovanje.

12.Da li je moja diploma priznata u Evropi?

IUS diploma je priznata u Evropi ali, kao i svi koji završe studij u stranoj državi, potrebno je proći proces nostrifikacije diplome.

13.Zašto je AQ Austria akreditovala samo neke programe? Da li to znači da diploma za program koji nije akreditovanan nije priznata?

Ne, ne znači. Akreditacija i nostrifikacija su dva različita aspekta priznavanja diplome. Akreditacija se više odnosi na osiguranje kvaliteta tj. da je obrazovanje koje se realizuje na datoj instituciji/programu istog nivoa kvalitete kao i u ostalim institucijama koje relevantno tijelo akredituje. Za više informacija o priznavanju diploma posjetiti stranicu: https://www.enic-naric.net/bosnia-and-herzegovina.aspx

14.Da li je studij na IUS-u trogodišnji ili četverogodišnji?

Dodiplomski studij na IUS-u traje 4 godine (240 ECTS bodova).

15.Da li mogu promijeniti studijski program?

Da. Tokom prve godine studija, brucoši mogu promijeniti i fakultet i studijski program. U drugoj godini studija moguće je promijeniti samo studijski program unutar istog fakulteta. Moguće je i naknadno vršiti promjene, u zavisnosti od studijskog programa, ali će to vjerovatno utjecati na dužinu trajanja vašeg studija.

16.Da li mogu povećati iznos svoje stipendije?

Iznos stipendije koji se dobije pri upisu je fiksan sve vrijeme studija i ne može se povećati. Za više informacija pogledati link: https://www.ius.edu.ba/sites/default/files/pravilnik_o_dodjeli_stipendij...

17.Na kojem se jeziku studira i komunicira na IUS-u?

Sva nastava i komunikacija se odvija na engleskom jeziku.

18.Koji su uvjeti za dokazivanje nivoa poznavanja engleskog jezika?

Kandidati koji apliciraju za upis obavezni su dokazati poznavanje engleskog jezika na jedan od sljedećih načina: a. Potvrda o ostvarenom odgovarajućem broju bodova na jednom od sljedećih međunarodno priznatih ispita engleskog jezika:

 • IBT Internet based TOEFL minimalno 70 bodova -IELTS - (Academic) minimalno 6.0, položen samo u British Council centru; TOEFL/IELTS rezultati stečeni u bilo kojem drugom centru za testiranje (privatni kursevi jezika i sl.) neće biti uvaženi kao dokaz o poznavanju jezika na IUS-u.
 • diploma o završenoj srednjoj školi, dodiplomskom ili postdiplomskom studiju realizovanom na engleskom jeziku i stečena u državi u kojoj je engleski jezik službeni jezik;
 •  dokaz o ostvarenih 60 ECTS studijskih bodova na univerzitetu na kojem je engleski jezik službeni jezik
 • diploma jedne od sljedećih srednjih škola: AICE diploma: Cambridge Advanced International Certificate of Education; IB diploma: International Baccalaureate;
 • dokaz kojim se potvrđuje da je engleski maternji jezik kandidata.

Kandidati koji ne prilože niti jedan od navedenih dokaza o poznavanju engleskog jezika obavezno polažu “Proficiency Exam” (Test osposobljenosti) koji IUS organizuje početkom svake studijske godine. Više detalja potražiti na: https://els.ius.edu.ba/bs/prirucnik-za-studente-skole

19.Da li se mogu pripremati za polaganje „Proficiency Exam“ ispita izvan IUS-a?

Da. Možete se pripremati bilo gdje ali ispit morate položiti na IUS-u.

20.Koliko košta Škola engleskog jezika?

Program se sastoji od 4 nivoa. Svaki nivo traje 8 sedmica. Cijena jednog nivoa iznosi 1250 KM.

21.Koliko vrijedi certifikat nakon što završim ELS?

Certifikat je validan interni dokaz o poznavanju engleskog jezika sve vrijeme studija. Certifikat se može koristiti i izvan IUS-a kao dokaz o poznavanju jezika dvije godine od datuma izdavanja.

22.Kako da se upišem na program stjecanja dvojne diplome?

Za više informacija o dvojnim diplomama pogledati link: https://doublediploma.ius.edu.ba/bs/dvojnadiplomaiuseduba

23.Koliko dugo mogu biti student na IUS-u?

Maksimalno trajanje dodiplomskog studija je 8 godina/16 semestara.

24.Može li roditelj imati uvid u ocjene studenta?

Samo u slučaju da student ne položi minimalno 50% predmeta u jednoj akademskoj godini, izriču mu se mjere upozorenja o mogućnost isključenja sa univerziteta te se o istom obavještavaju roditelji.

25.Kako će student znati koje predmete da odabere?

Student je dužan da bude upoznat sa svojim nastavnim planom svoga programa i rasporedom obaveznih i izbornih predmeta. U konsultaciji sa akademskim savjetnikom koji se dodjeljuje svakom studentu, student će birati svoje izborne predmete

26.S obzirom da IUS nije državni univerzitet, da li studenti imaju ista prava kao njihove kolege na državnim ustanovama (zdravstveno osiguranje, subvencije za gradski prijevoz…itd)

Da, imaju ista prava.

27.Šta se sve nalazi na IUS kampusu?

 • Dvije zgrade površine 24.000 m2 u kojima su smješteni fakulteti i administracija.
 • Ambulanta na kampusu otvorena i na usluzi svakim radnim danom od 08:00-16:00.
 • Zatvoreni sistem nadzora i kontrole 24/7
 • Fizičko obezbjeđenje kampusa 24/7
 • Sistem ulaska na kampus isključivo sa akreditacijom/karticom
 • Istraživačko-razvojni centar koji se prostire na 1500m2 se sastoji od laboratorija za bioinžinjering, genetiku, hemiju, fiziku, mehatroniku, elektroniku
 • Telekomunikacijske laboratorije
 • Kompjuterske laboratorije
 • Arhitektonske laboratorije sa tri CNC mašine
 • Opremljen studio za vizualnu umjetnost (produciranje filmova i živo emitovanje)
 • Laboratorija za ekonomske nauke
 • Biblioteka (stručna i referentna literatura, časopisi i online baze podataka)
 • Sportsko-rekreativni tereni (sportska dvorana, fitnes sala, vanjski tereni za košarku, nogomet i rekreaciju)
 • Amfiteatri
 • Wi-Fi internet
 • Kafići, kafeterije i restoran
 • Vrtić za djecu (od 0-6 godina)
 • Likovna galerija
 • IUS Life – Centar za cjeloživotno učenje
 • Centar za psihološko savjetovanje
 • Centar za balkanske studije
 • Centar za poduzetništvo i upravljanje

28.Da li studenti moraju kupovati knjige i drugu nastavnu literaturu?

Obično ne, jer profesori pripreme materijal koji će se koristiti u nastavi i podijele ga sa studentima. Međutim, za neke studijske programe potrebno je obezbijediti određeni radni materijal koji se koristi pri izvođenju nastave (npr. materijal za crtanje za arhitekturu…i sl.)

29.Koje usluge nudi IUS biblioteka?

IUS biblioteka je uvezana sa Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom Bosne i Hercegovine kao i sa bazom akademskih izvora JStor. Za više informacija posjetite https://catalog.ius.edu.ba/

30.Da li mogu stanovati na kampusu?

IUS kampus ima i ženske i muške studentske domove. Za više informacija u muškom studentskom domu posjetiti: https://www.ius.edu.ba/bs/plavi-leptir-studentski-dom-za-muskarce a za ženski studentski dom: https: https://www.sedefbosnia.ba/bs/content/zenski-studentski-dom-mehmet-cakir

31.Da li se organizuju vannastavne aktivnosti na kampusu?

IUS organizuje mnoge događaje u saradnji sa studijskim programima, fakultetima, studentskim klubovima, udruženjima i lokalnom zajednicom. Za više informacija, molim posjetite

32.Kako registrujem predmete?

Registracija predmeta se vrši putem Stduentskog informacionog sistema uz pomoć i savjetovanje akademskih savjetnika i Studentske službe. Potrebno je da budete registrovani na Studentski informacioni sistem i da imate IUS studentsku email adresu.