Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) je fondacijski univerzitet osnovan 2003. godine, a smješten je u Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Osnovan je od strane Fondacije za razvoj obrazovanja Sarajevo, a sastoji se od od 5 fakulteta i 21 studijskog programa te posjeduje vlastiti, moderno opremljeni kampus. IUS primjenjuje četverogodišnji sistem obrazovanja, usklađen sa bolonjskim procesima. Fakulteti koji čine IUS su:

 1. Fakultet prirodnih i tehničkih nauka (FENS),
 2. Fakultet menadžmenta i javne uprave (FBA),
 3. Fakultet umjetnosti i društvenih nauka (FASS),
 4. Pravni fakultet (FLW),
 5. Edukacijski fakultet (FEDU).

IUS je jedan od najvećih obrazovnih projekata na Balkanu, te je kao takav omogućio svojim studentima otvoreno, tolerantno, međunarodno okruženje, gdje mladi ljudi imaju priliku steći nova i razmijeniti postojeća znanja i iskustva sa studentima i profesorima, ali i sa renomiranim gostujućim predavačima. U proteklih 14 godina, ova visokoobrazovna institucija ponudila je veoma kvalitetno obrazovanje domaćim i stranim studentima na sva tri ciklusa studija, a Univerzitet se razvijao vrlo intenzivno i među prvima je u BiH nastavu prilagodio europskim standardima. Tokom dodiplomskog i postdiplomskog studija, studentima se nudi kvalitetan intelektualni ambijent na 21 studijskom programu u okviru 5 fakulteta, od industrijskog inžinjeringa i kompjuterskih nauka, preko umjetnosti i društvenih nauka, pedagoških nauka, prava, pa sve do poslovne administracije i humanističkih nauka.

Trenutno na IUS-u studira blizu 2000 studenata sa svih kontinenata, iz 55 zemalja svijeta. Sticanje diploma, te intelektualno i kreativno sazrijevanje mladih koji su studirali na IUS-u omogućilo je veoma lako uključivanje tih talenata u svijet uspješnih profesionalaca, provjerenih stručnjaka i odgovornih građana bh. društva, ali i zemalja iz kojih dolaze i u koje su se vratili.

Uvjet za upis, pored završene četverogodišnje srednje škole, je i položen ispit iz engleskog jezika. Preliminarni ispit (Placement exam) iz engleskog jezika obavezan je za sve studente koji se prvi put upisuju na Internacionalni univerzitet u Sarajevu. Ovaj ispit nije obavezan samo za studente koji posjeduju jedan od zvanično priznatih certifikata o naprednom poznavanju engleskog jezika (TOEFL, IELTS, IB ili AICE diploma).

Kroz kvalitetno obrazovanje budućih kadrova različitih profila, poseban fokus IUS-a je na afirmiranju vlastitog rada i postignuća, ali i na uključivanju u međunarodnu univerzitetsku zajednicu te na dugoročnoj saradnji sa srodnim univerzitetima kroz različite projekte i programe.

Pri tome IUS nastoji privući i zadržati kvalificirane predavače i administrativno osoblje koje daje znatan doprinos u oblastima svog djelovanja te omogućava učestvovanje u inovativnim istraživačkim projektima, a sve u cilju stalnog poboljšanja pružanja usluga studentima i društvenoj zajednici.

Više od 30 visokokvalificiranih stručnjaka, povratnika u BiH, u posljednjih nekoliko godina dobilo je sigurno zaposlenje na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu te priliku da svoju akademsku karijeru nastavi u Bosni i Hercegovini.

VIZIJA

Postati međunarodno priznata institucija visokog obrazovanja i istraživanja, te centar kvalitete kroz zajednički napor osnivača, akademika i administrativnog osoblja, te studenata i ostalih zainteresiranih. Vizija IUS-a je da postane glavno univerzitetsko središte na Balkanu koje će povezivati Istok i Zapad, i istraživački centar sa sveobuhvatnom izvrsnošću i kvalitetom čiji studenti će biti konkurentni na međunarodnom tržištu rada i sposobne vođe socio-ekonomskog razvoja društva

MISIJA

Stvarati nauku, umjetnost i tehnologiju, i dati ih na korištenje čovječanstvu; obrazovati pojedince koji su sposobni slobodno razmišljati i željni učestvovati u javnom životu, te koji su otvoreni za promjene i poboljšanja, i imaju sposobnost preoblikovati znanje u vrijednosti od važnosti, kako za njih, tako i za zajednicu. Kao međunarodna institucija obrazovanja i istraživanja, IUS sarađuje sa univerzitetima u regiji i šire kako bi ponudio miroljubivu i ugodnu atmosferu za studiranje.

 Šest dimenzija IUS-ove misije:

 1. Internacionalizirano visoko obrazovanje
 2. Integritet sa visokim etičkim vrijednostima
 3. Interdisciplinarni programi
 4. Interkulturalna kompetencija
 5. Građansko uključivanje 
 6. Sveobuhvatna odličnost

 +387 33 957 101/102   +387 33 957 105    info@ius.edu.ba